Nationellt skytte

Nationellt Pistolskytte

Det nationella skyttet organiseras av Svenska Pistolskytteförbundet. Inom det nationella skyttet tävlas i de olika grenarna banskytte, fältskytte, duellskytte, springskytte och magnumfältskjutning.
Nationellt skytte indelas i vapengrupper och i klasser. Skytt som ännu ej uppfyllt kraven för guldmärket skjuter i klass 1, skytt som något föregående år uppfyllt prov för guldmärke i klass 2, och skytt som kvalificerat sig till SM skjuter i klass 3 Riksmästarklass.

Vapengrupper är A, B, C och R.

Vapengrupp A
Grovkalibriga pistoler, tjänstevapen och övriga grovkalibriga pistoler av tjänstevapenkaraktär.
Kaliber 7,65 – 11,4 mm (.30 – .45)

Vapengrupp B
Grovkalibriga pistoler som inte är hänförda till vapengrupp A. Kaliber 7,65 – 11,4 mm (.30 – .45)

Vapengrupp C
Finkalibriga pistoler och revolvrar. Kaliber 5,6 mm (.22)

Vapengrupp R
Grovkalibriga revolvrar. Gäller fältskjutning.
I banskjutning hänförs revolver till vapengrupp B. Kaliber 7,65 – 11,4 mm (.30 – .45)

Dessutom finns i vgr C klasser för Dam, Vet (Veteran) och Jun.
Vet-klassen är uppdelad på VetY (55 år fyllda föregående år) och VetÄ (65 år fyllda föregående år). Dam skjuts i klass 1, 2 och Riksmästarklass medan Vet (VetY, VetÄ) och Jun inte är uppdelade.

Banskjutning utförs på 25 m bana mot den tioringade internationella pistoltavlan, där tian har en diameter på 50 mm. I varje serie skjuts fem skott. Tiden är fem minuter.
Maximal poäng är 50 poäng. Banskytte är grunden till allt annat skytte. En typisk tävling inledes alltid med en provserie (räknas inte in i tävlingen). därefter skjutes först 7 tävlingsserier, sedan skjuts det en final dit 1/6 (minst 10) av deltagarna kvalificerar sig. Finalen består av 1 provserie och 3 tävlingsserier.

Fältskjutning utförs på en bana som vanligen läggs i terräng. Banan består av 6-10 stationer. På varje station skjuts sex skott under varierande tider, vanligen från åtta och tjugo sekunder beroende på vapengrupp.
Man skjuter på ett eller flera mål av olika storlek på varierande avstånd, mellan tio och åttio meter. Målen kan vara fasta, uppdykande-försvinnande eller rörliga.
Skjutställningen är varierar från stående, sittande, knästående till liggande. Grundprincipen för poängberäkningen är att tavlorna inte är ringade, och att varje träff ger 1 poäng, oavsett var i tavlan den sitter.
Dessutom förekommer det en form av Fältskytte där man räknar, en poäng för varje träffat skott och en poäng för varje träffad figur så kallad poängfältskytte.

Magnumfält finns ännu inte som gren i Kullens PK, men den kanske kommer.

Springskytte är en gren där löpning alternativt på tid ingår i poängberäkningen. Varje minuts löptid ger 1 poäng, och skytten får 2 straffpoäng för varje miss vid skjutningen. Den som har lägst poäng vinner.

Utbildning

Från och med den 1 juli 1997 är pistolskyttekortet obligatoriskt för alla skyttar som tävlar utanför den egna föreningen.

Syftet med pistolskyttekortet är att pistolskyttarna ska få en standardiserad utbildning, framför allt i säkerhetsfrågor. Denna utbildningsreform innebär, att varje tävlande skytt kan vara trygg i förvissningen om att hans medtävlare är säkerhetsutbildade, och att de dessutom har kännedom om hur tävlingen går till.
Utbildningen ger också kunskap om andra aspekter av pistolskyttesporten, såsom organisationens uppbyggnad, tävlingsformer, vapentyper och vapengrupper, licensfrågor och etik och moral.

Skälet till att pistolskyttekortet är obligatoriskt för de skyttar som deltar i externa tävlingar är, att de tävlande där måste där uppträda helt självständigt. Då är det särskilt viktigt att de har den säkerhetsutbildning, som kortet är ett bevis för. Vid tävlingar inom föreningarna känner skjutledarna personligen tävlingsdeltagarna, och kan särskilt bevaka och instruera oerfarna skyttar när så erfordras.

Men givetvis är det mycket viktigt för säkerheten och den allmänna kunskapsnivån, att även internt tävlande skyttar skaffar sig pistolskyttekort. Målsättningen på sikt är att alla aktiva medlemmar inom förbundet ska ha kortet.
Kullens PK har beslutat att kortet skall vara obligatoriskt även för de medlemmar som enbart tävlar internt.

Utbildningen sker normalt inom pistolskytteföreningarna. Dessa har vanligen egna examinatorer, utbildade av kretsarna, och egna cirkelledare. För mindre föreningar, som inte har egna resurser, kan utbildning ske antingen hos en annan förening, eller hos kretsens examinatorer.

Normalt ska kandidaten före utbildningens början ha erövrat, och löst ut, pistolskyttemärke i brons. Det är dock tillåtet att göra detta under pågående utbildning. Bronsmärket ska vara utlöst innan rapport om godkänt prov sänds till förbundet.

För att få pistolskyttekortet, måste man genomgå av förbundet föreskriven utbildning, t ex i studiecirkelform, och därefter avlägga skriftligt prov.

Det skriftliga provet skall avläggas under examinators kontroll. I lokalen får finnas kursmaterial, skjuthandbok och annat informationsmaterial. Detta får provdeltagarna tillgång till fram till dess provet börjar. Under provet får inga sådana hjälpmedel finnas tillgängliga för provdeltagarna. Ingen maximitid för provet är föreskriven. Provdeltagarna får ta så lång tid på sig som de behöver. Provet rättas och bedöms av föreningens examinator, som behåller och arkiverar provskrivningshäftena.

Den som blir underkänd har rätt att återkomma och avlägga provet på nytt, en eller flera gånger. För underkända prov behöver ingen avgift erläggas.

Pistolskyttekortet är tävlingsskyttens ”legitimation”. Kortet måste alltid uppvisas vid anmälan till externa tävlingar (eller kortnumret uppges vid föranmälan). Kortet är som tidigare skrivet, obligatoriskt vid tävlingar inom Kullens PK.

De skyttar som avlagt godkänt prov, men inte hunnit få sitt pistolskyttekort, kan ändå delta i externa tävlingar. Skyttens förening skall då utfärda ett intyg av följande lydelse:

Härmed intygas, att (skyttens namn) den (datum) avlagt godkänt prov för pistolskyttekortet.
Ort och datum för intygets utfärdande
Föreningens namn
Föreningsfunktionärs namnteckning
Namnförtydligande

Detta intyg skall uppvisas av skytten vid start i extern tävling. Intyget är giltigt intill dess att skytten erhållit sitt pistolskyttekort, dock högst åtta veckor från utfärdandedatum.

Varje ny medlem kommer att genomgå en nybörjarutbildning, vilket innebär att man får lära sig att hantera vapnen, så att det blir säkert både för nybörjaren, skyttekamraterna och instruktören.
När säkerheten är avklarad så fortsätter man med själva skyttemomentet både teoretiskt och praktiskt, naturligtvis blir man inte en fullfjädrad skytt hursomhelst men med en bra grund så går det nog lite bättre.

Välkommen att besöka oss på vår skjutbana på Tjörröd, Kontakt, en träningskväll för att prova på. Du kan också anmäla dig till pistolkortskursen i höst eller vår.

Frågor? Kontakta oss på info@kullenspk.se