Svartkrutsskytte

I Kullens PK har intresset för svartkrutsskytte historiskt varit stort, men har på senare år tappat till det moderna skyttet. För den som är intresserad finns det ändå stora möjligheter att utöva detta lite speciella skytte, där man tar extra god tid på sig.

Svartkrut, vad är väl då det? Jo, det är föregångaren till dagens moderna sorter som nu har cirka 100 år på nacken. Svartkrutet har funnits i 600 år innan dess, minst. Därmed är alltså de äldsta vapnen lika gamla.

Reglerna för detta skytte är internationella med samma namn på de olika klasserna över hela världen men det förekommer vissa avvikelser i det Svenska regelverket då det även innehåller patronladdade klasser samt någon egen klass som enbart skjuts i Sverige

Dagens skyttar skjuter med både gamla samt nya vapen, merparten är nytillverkade repliker med historiska förebilder. Det finns speciella klasser för originalvapen där dock deltagarantalet inte på långa vägar är så stort i Sverige men internationellt är det väldigt stort, nästan större än replika-klasserna.

För att tävla externt måste skytten vara individuellt medlem i SSSF, Svenska Svartkruts Skytte Federationen. SSSF är en organisation för svenska svartkrutsskyttar som bildades 1977 av ett gäng entusiaster spridda landet över. På enstaka håll hade man då hållit på med svartkrutsskytte i flera år. En del försök hade gjorts att sluta sig samman i en större grupp vilket tyvärr resulterade i att det under 70-talet fanns flera rivaliserande organisationer i Sverige.

Medlemskapet i SSSF är individuellt, klubben är endast ansluten. Varje medlem har rösträtt på årsmötena, som avhålls i samband med SM, och rätt att närvara personligen. Vid årsmötena väljes även en svensk representant till den internationella svartkrutsorganisationen MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). Det finns en styrelse, federationsstyrelsen, med ledamöter spridda över landet. Styrelsen arbetar i medlemmarnas intressen, (antalet medlemmar är ca 2000 stycken), med säkerhets- och vapentekniska frågor, med tävlingsprogram och med kontakter med utländska skytteorganisationer.

Det årliga tävlingsprogrammet omfattar alltid landsdelsmästerskap, S-V-Ö och N samt SM.

Med de nordiska grannländerna tävlas varje år i ett NM som arrangeras omväxlande av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vartannat är går ett EM ute i Europa och vartannat är ett VM någonstans i världen. Dessutom anordnas lokalt flera tävlingar om året.

Vapnen som det skjuts med, oavsett om 1-hands eller 2-hands, utgörs av följande typer:

Flintlåsvapen, som är en vanlig typ. En bit flinta fastsatt i en hane slår gnistor mot ett eldstål vid avfyrning. Gnistorna tänder fängkrutet i fängpannan och skickar in en eldstråle till drivkrutet

Slaglåsvapen, som i tidsmässig ordning kommer ovannämnda vapentyp och förekom in på 1900-talet. Tändning av drivkrutet sker med en tändhatt (knallhatt) som sitter på en nippel där hanen slår ned. Slaglåsvapen förekommer i många skjutklasser. Det vanligaste slaglåsvapnet bland dagens svartkrutsskyttar är slaglåsrevolvern (runt 1850-talet) som faktiskt kan sägas utgöra svartkrutsskyttets ”.22.a”.

Patronladdade vapen, är i stort set som moderna vapen och laddas med enhetspatron. Den enda skillnaden är att drivmedlet i patronhylsan är samma svartkrut som i de mynningsladdade vapnen. Denna klass skjuts inte på större internationellt tävling som EM & VM

Vanligast är alltså 13 skott mot 10-ringad tavla, där de 10 bästa räknas och ger möjlighet till max 100 poäng. Varför 13 skott, kan man undra? Jo, detta är historiskt skytte och de 13 skotten är till antal hämtade från Gustav II Adolfs kungliga påbud som stadgade att varje muskötskytt skulle utrustas med laddningar till 13 skott.

Förutom vanligt tavelskytte förekommer också fältskjutning med särskilda regler och lokalt anordnas mindre tävlingar i form av en jaktstig. Dessa senare tävlingstyper är inte internationella. Varje år arrangeras en svartkrutstävling i klubben som heter Gruvdånet.

Är det dyrare att syssla med svartkrutsskytte än med ”vanligt” skytte? Nej, absolut inte, tvärtom. Nytillverkade kopior av historiska vapen är generellt billigare än moderna vapen. Kulor av rent bly gjuter man med fördel själv, likaväl som att man mycket väl kan smälta och blanda till kulfett hemma på köksspisen.

Om man önskar börja med kammarladdad eller mynningsladdad 1 eller 2-hands som första vapen så fungerar det direkt. Man kan alltså söka licens direkt på dessa vapen om man endast är intresserad av svartkrutsskytte. (Dock kräver KullensPK att våra medlemmar har Pistolskyttekort även kallat ”Grönakortet” för att skjuta med originalvapen på klubbens banor)

För att få pistolskyttekortet, måste man genomgå av förbundet föreskriven utbildning, t ex i studiecirkelform, och därefter avlägga skriftligt prov.

Det skriftliga provet skall avläggas under examinators kontroll. I lokalen får finnas kursmaterial, skjuthandbok och annat informationsmaterial. Detta får provdeltagarna tillgång till fram till dess provet börjar. Under provet får inga sådana hjälpmedel finnas tillgängliga för provdeltagarna. Ingen maximitid för provet är föreskriven. Provdeltagarna får ta så lång tid på sig som de behöver. Provet rättas och bedöms av föreningens examinator, som behåller och arkiverar provskrivningshäftena.

Den som blir underkänd har rätt att återkomma och avlägga provet på nytt, en eller flera gånger. För underkända prov behöver ingen avgift erläggas.

Pistolskyttekortet är tävlingsskyttens ”legitimation”. Kortet måste alltid uppvisas vid anmälan till externa tävlingar (eller kortnumret uppges vid föranmälan). Kortet är som tidigare skrivet, obligatoriskt vid tävlingar inom Kullens PK.

De skyttar som avlagt godkänt prov, men inte hunnit få sitt pistolskyttekort, kan ändå delta i externa tävlingar. Skyttens förening skall då utfärda ett intyg av följande lydelse:

Härmed intygas, att (skyttens namn) den (datum) avlagt godkänt prov för pistolskyttekortet.
Ort och datum för intygets utfärdande
Föreningens namn
Föreningsfunktionärs namnteckning
Namnförtydligande

Detta intyg skall uppvisas av skytten vid start i extern tävling. Intyget är giltigt intill dess att skytten erhållit sitt pistolskyttekort, dock högst åtta veckor från utfärdandedatum.

Varje ny medlem kommer att genomgå en nybörjarutbildning, vilket innebär att man får lära sig att hantera vapnen, så att det blir säkert både för nybörjaren, skyttekamraterna och instruktören.

När säkerheten är avklarad så fortsätter man med själva skyttemomentet både teoretiskt och praktiskt, naturligtvis blir man inte en fullfjädrad skytt hursomhelst men med en bra grund så går det nog lite bättre.

Välkommen att besöka oss på vår skjutbana på Tjörröd, Kontakt, en träningskväll för att prova på.

Du kan också anmäla dig till pistolkortskursen i höst eller vår.

Frågor? Kontakta oss på info@kullenspk.se